บริการ

ชื่อสินค้า :บริการจัดซื้อจัดหา
รายละเอียด :

1. บริการภายใต้บุคคลากรที่มีความชำนาญการด้านการจัดซื้อจัดหา การให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ และการบริการ ที่ต้องการโดยลูกค้า ณ เวลาที่ถูกต้อง ราคาที่ถูกต้อง สถานที่ที่ถูกต้อง ปริมาณ และคุณภาพที่ถูกต้อง ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดหาได้ทั้งสินค้าในประเทศและต่างประเทศ และดูแลสต๊อกสินค้าให้ได้ในปริมาณที่เหมาะสม พร้อมบริการรับฝากสินค้า

2. ให้บริการด้านการนำเข้าและส่งออกสินค้าปรับอุณหภูมิ ครบวงจร